Професионално обучение по
"Оперативно счетоводство"

22.01.2017

24 месеца

на месец /
ЛВ

160

Придобиване на професионални умения и квалфикация по специалност "Оперативно счетоводство"

Практическо обучение

Около 420 часа теория и 540 часа практика

Категория

Обучение по цяла професия

Образование и квалификация по специалност "Оперативно счетоводство"

Специалност Оперативно счетоводство е може би една от най-перспективните професии по които бихте могли да придобиете свидетелство за професионална квалификация. Според НСИ, броят на работните позиции в страната за служители в сферата на счетоводството, финансите и застраховането е над 50,000 което дава шанс на завършващите курсисти лесно да открият добре платена работа като оперативен или ТРЗ счетоводител.

Освен добре платена позиция, професионалната квалификация по оперативно счетоводство осигурява практически умения и знания нужни за доброто управление на частния бизнес. Ако притежавате частна фирма или планирате стартиране на собствен бизнес, доброто познаване на финансовите механизми в бизнеса е може би най-важното умение, което Ви е нужно.

Обучението по оперативно счетводство, катко и другите професионални курсове в Нет Ит е със преобладаваща практическа насоченост. Специалните предмети в тази специалност се водят от практикуващи професията счетоводители, които симулират реално осчетоводяване на дружество. По този начин осигуряваме обучение чрез решаване на счетоводни казуси и задачи, които са реално свързани и приложими в практиката.

Избирайки обучение по специалност Оперативно счетоводство, Вие избирате да придобиете квалификация по атрактивна професия, която ще Ви осигури един цял свят на кариерни възможности.

Какви умения ще придобиете?

По време на обученито си в Нет Ит, Вие ще придобиете практически умения, знания и опит, които ще Ви помогнат лесно да се превърнете в практикуващ счетоводител. В Нет Ит ще се запознаете с правилата, нормите и законите приложими в трудовото право, ще опознаете счетоводната отчетност, ще прилагате правилата и принципите на данъчния контрол, ще изучите на теория и на практика счетоводството на частните дружества, в това число счетоводните сметки, счетоводното отчитане, баланс, инвентаризация, активи, капитали и много други.

Ще опознаете бюджетното счетоводство, видовете държавни дружества, счетоводното им отчитане, придобиването на дълготрайни материални активи, стопанските операции и много други.

Ще усвоите компютърното счетоводство и работата със специализиран счетоводен софтуер. Самоуверено ще осъществявате икономически анализи на фирмени дружества и ще умеете да разчитате икономическите им показатели.

За да разгледате пълната програма на обучението по оперативно четоводство, кликнете на таба "Програма" по-горе в тази страница.

За кого е подходящо това обучение?

Обучението по специалност "Оперативно счетоводство" е подходящо за всички хора избиращи успешната кариера. Хора от всички възрасти търсещи надеждна и дългосрочна професионална посока.

Този курс дава шанс на хора от всички възрасти да придобият свидетелство за професионална квалификация, предоставящо им шанс да започнат работа в счетоводния отдел на която и да е частна фирма, счетоводна кантора или бюджетно предприятие, търсещо счетоводители на щат.

Курсът е изключително подходящ и за студенти по счетоводни специалности, желаещи да придобият и практически умения, които не се изучават във ВУЗ.

Обучението по специалност Оперативно счетоводство е от изключителна полза и за ръководители или собственици в малки и средни предприятия, на които са им необходими познания и умения водещи до оптимизране на разходите и подобряване на всички други финансови показатели на управляваните от тях дружества.

Как протича обучението?

Обучението е разделено на 4 семестъра, като всеки един семестър завършва с изпитна сесия, по време на която се полагат изпитите по изучаваните предмети до момента. Обучението завършва с държавен изпит, организиран съгласно утвърдените от МОН национални изпитни програми.

Изучаваните предмети по време на обучението са разделени на два вида - предмети за самоподготовка и предмети за аудиторна подготовка. Специалните предмети, по които са организирани и практически часове се преподават на място в учебния център от високо квалифицирани лектори. Теоретичните предмети, като Предприемачество, се изучават чрез самоподготовка. Това позволява да намалим цената на обучението и то да приключи в по-кратки срокове.

Кариерни възможности след курса

Квалификацията по оперативно счетоводство е гаранция за придобиване на умения, които ще Ви помогнат да изградите своята успешна кариера в България. Според проучване на Нет Ит, дружества в страната най-често наемат оперативни счетоводители с брутни възнаграждения между 700 лв. и 2500 лв., като размера на заплатата най-често зависи от квалификацията, уменията и опита на кандидата, както и от размера на компанията и отговорностите на служителя.

Важно е да се отбележи, че големите счетоводни кантори, постоянно подбират нови служители и реализацията на пазара на труда като счетоводител е сравнително бърза в сравнение с други административни позиции.

График на групите

Група:
Град:
Начало:
Дни на провеждане:
Размер на групата:

# 1

София

22.01.2017

Неделя от 10:00 до 16:30

29 курсиста

# 2

Варна

06.02.2017

Понеделник и сряда от 18:30 до 21:40

19 курсиста

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА КУРСА
(местата намаляват)

Семестър 1

Модул

Здравословни и безопасни условия на труд

Държавна политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, международни фактори, история. Основни принципи на държавната политика по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Нормативна уредба. Управление на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на здравето и безопасността при работа

8 часа
Модул

Информационни технологии

Определение, цел, изисквания, основни принципи и основни компоненти на информационните технологии. Въведение в базови информационни технологии Компютърни технологии Мрежови технологии Grid технологии Въведение в приложните информационни технологии. Корпоративни технологии Интернет технологии Други приложни ИТ Въведение в съпътващите информационни технологии Инструментален софтуер. CASE средства Елементна база

20 часа
Модул

Обща теория на пазарното стопанство

Въведение в икономиката. Определяне на понятието икономика. Предмет, функции и методи на икономическата наука. Основни икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор. Основни икономически концепции. Оскъдност и потребности. Необходимост от избор. Модели на организация на обществено стопанство. Основни икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор. Пазар и пазарни механизми. Пазар и пазарни фактори. Размяна на стоки и услуги. Пари и техните функции. Търсене и предлагане. Механизъм на пазарното равновесие. Пазарни структури. Конкуренция. Измерители в икономиката. Модели в икономиката. Брутен национален продукт. Колебания в икономиката. Държавата и публичните блага. Пазарни дефекти. Регулираща роля на държавата. Данъчна система и разходна политика на държавата. Парично – кредитна политика. Регулиране на социалните конфликти. Международна търговия и интеграционни общности. Предпоставки за възникване на международната търговия. Особености и тенденции на международната търговия. Търговски бариери. Европейският съюз-модел на икономическа интеграция.

56 часа
Модул

Обща теория на счетоводната отчетност

Обща теория на счетоводната отчетност. Счетоводството като информационен процес. Управлението на стопанската дейност на предприятието и счетоводната отчетност. Функции на счетоводството. Задоволяване на информационни потребности за имущественото и финансовото състояние на предприятието и необходимостта от изготвянето на финансови отчети. Финансово и управленско счетоводство. Нормативна уредба на счетоводството. Счетоводни принципи. Документиране на стопанската операция. Видове документи. Реквизити на документите. Цел и метод на счетоводството. Предмет и обекти на счетоводството. Предприятието като съвкупност от активи и техните източници (капитал и пасиви). Същност на активите. Класификация на активите в предприятието. Същност на източниците. Класификация на капитала и пасивите на предприятието. Структура и съдържание на счетоводния баланс. Стопанска операция. Ефекти на стопанската операция. Двустранно и едностранно счетоводство. Стопанска операция. Изменение на активите и източниците при извършване на стопанска операция. Отразяване на ефектите на стопанската операция в счетоводния баланс. Същност на приходите и разходите. Отразяване на приходите и разходите в счетоводния баланс. Управление на ефективността на стопанската дейност и необходимост от изготвяне на отчет за приходите и разходите. Структура и съдържание на ОПР. Основни правила на отразяване на приходите и разходите в отчета за приходите и разходите. Същност на паричните средства.

60 часа
Модул

Счетоводство на фирма

Счетоводството в системата на икономическата информация. Счетоводен баланс. Счетоводни сметки и двойно записване. Текущо счетоводно отчитане. Обобщаване на данните от текущата отчетност. Оценката и калкулацията като способ на счетоводната отчетност. Счетоводни документи и документиране на стопанските операции. Инвентаризация. Счетоводни регистри и счетоводни форми. Счетоводни грешки и способи за отстраняването им. Отчитане на капиталите. Отчитане на дълготрайни /нетекущи/ материални активи. Отчитане на краткотрайните /текущи/ активи. Отчитане на разчетите. Отчитане на паричните средства и на краткосрочните финансови активи. Отчитане на разходите. Отчитане на приходите. Отчитане на финансовите резултати. Годишно приключване и счетоводни отчети. Годишни финансови отчети.

180 часа

Семестър 2

Модул

Предприемачество

Понятие за предприемачество. Развитие. Основни характеристики на предприемачеството. Мотивация за предприемачество. Поняте за бизнес идея. Предприемачество и обществена среда, социална мобилност, корпоративна култура. Фирмата в пазарно-икономическата среда. Предприемаческа насоченост. Значение на малките и средни фирми. Предприемачески процес. Предприемачески анализ – методи. Предприемачески прозорец. Предприемачески стратегии. Предприемачески план. Допускани грешки в създаването, организирането и управлението на малкия бизнес. Предприемаческа етика и култура. Стартиране на собствен бизнес. Европейска харта за малкия бизнес. Регистриране на фирма. Лицензионни, разрешителни и регистрационни режими за специфични видове стопански

30 часа
Модул

Трудово-правно законодателство

Предмет, обхват и значение на трудовото право. Източници на трудовото право. Трудовоправни норми. Основни принципи на трудовото право. Трудово правоотношение. Индивидуални трудови правоотношения. Основания за възникване. Трудов договор. Избор. Конкурс. Работно време, почивки и отпуски. Трудова дисциплина. Трудово възнаграждение. Недействителност на основанието за възникване на трудово правоотношение. Измененение на трудовото правоотношение. Изменение на мястото на работа. Специална закрила на труда. Трудова книжка и трудов стаж.

10 часа
Модул

Бизнескомуникации и мотивация

Същност на комуникациите. Елементи на бизнес комуникациите. Органицации и принципи на комуникацията. Комуникации. Ораторско майсторство. Невербална комуникации. Вербална комуникация. Мотивация. Бизнес комуникации в офиса. Бизнес комуникации на организацията и комуникацията в нея. Бизнес етикет. Правила и норми за етикет при бизенс контакти. Комуникационна етика. Новаторство, въображение, риск и особености на личността.

20 часа
Модул

Английски език-начално ниво

Съществително име – род, число. Членуване. Прилагателно име. Степенуване на прилагателното. Местоимения. Видове и употреба. Наречие. Степенуване на наречията. Числително име – бройни и редни. Предлози. Употреба. Глагол. Видове глаголи (правилни и неправилни). Преходност и непреходност на глагола. Прости глаголни времена. Перфектни времена. Перфектни продължителни времена. Спомагателни глаголи. Модални глаголи. Страдателен залог. Условни изречения. Нелични форми на глагола (инфинитив, герундий, причастие) – форми и употреба. Пряка и непряка реч. Видове изречения – прости, съставни и сложни. Видове подчинени изречения. Съюзи и свързващи думи (connectors). Словоред. Подготовка за тест.

24 часа
Модул

Компютърно счетоводство

Управление и информация. Видове информация. Изисквания към счетоводната информацияИкономически, нормативни и технически предпоставки за автоматизиране на счетоводната информация. Принципи и подходи при организиране на компютърната обработка на счетоводната информация. Правила, които следва да бъдат спазени при компютърна обработка на счетоводната информация. Подготовка за въвеждане на компютърна обработка на финансово-счетоводната информация. Текуща счетоводна дейност чрез използване на счетоводен програмен продукт. Основи на компютърната обработка на финансово-счетоводната информация. Интегрирани системиБизнес приложения. Продукти за автоматизирана счетоводна дейност. Видове, инсталация, основни функции. Управление и информация. Видове информация. Изисквания към счетоводната информация. Икономически, нормативни и технически предпоставки за автоматизиране на счетоводната информация. Принципи и подходи при организиране на компютърната обработка на счетоводната информация. Правила, които следва да бъдат спазени при компютърна обработка на счетоводната информация. Подготовка за въвеждане на компютърна обработка на финансово-счетоводната информация. Текуща счетоводна дейност чрез използване на счетоводен програмен продукт. Основи на компютърната обработка на финансово-счетоводната информация. Интегрирани системиБизнес приложения. Продукти за автоматизирана счетоводна дейност. Видове, инсталация, основни функции.

120 часа
Модул

Икономика на предприятието

Въведение в икономиката на предприятието. Същност на предприятието. Фирма. Създаване и придобиване на предприятие. Предприятието и околната среда. Активи на предприятието. Персонал на предприятието и ефективното му използване. Финансиране и инвестиране. Маркетинг и маркетингови концепции. Проучване на пазара. Маркетинг-микс. Качество и конкурентоспособност. Икономическо стимулиране и заплащане на труда в предприятието. Капитал на предприятието. Печалба, ефективност, рентабилност. Финансово планиране. Взаимоотношение на предприятието с държавния бюджет и местните бюджетиСоциално осигуряване. Предприятието в условията на Европейския съюз.

30 часа
Модул

Търговско право

Предмет, система и източници на Търговското право. Субекти на търговското право. Търговско предприятие. Търговски книги и търговско счетоводство . Търговски регистър. Търговско представителство. Едноличен търговец. Търговски дружества. Преобразуване на търговски дружества. Ликвидация на търговски дружества. Обединения на търговци. Европейско дружествено право. Кооперации. Търговска несъстоятелност. Нормативна уредба на отчетността. Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти. Закон за здравното осигуряванe. Закон за корпоративното подоходно облагане. Закон за местните данъци и такси. Закон за данъка върху добавената стойност. Търговски закон.

45 часа

Семестър 3

Модул

Обща теория на статистиката

Единични и масови явления. Информация. Статистически единици, статистическа съвкупност, статистически признаци. Скали за измерване. Статистическо разпределение. Статистическа структура. Обобщаващи числови характеристики. Статистическо изследване – статистическо наблюдение, статистическо групиране. Статистически редове, статистически таблици, статистически графически изображения. Средни величини. Относителни величини. Единични индекси. Множествени индекси. Статистическо разсейване. Симетрия, асиметрия и ексцес. Извадково статистическо изследване. Статистическо изследване на развитие. Измерване трайната тенденция на развитие.

33 часа
Модул

Парично-кредитни отношения. Парична политика.

Произход и същност на банките. Банките в България. Банкова сметка- същност, видове, откриване, водене и закриване. Посредничество на банките при плащания в страната. Посредничество на банките при осъществяване на международните плащания. Търговски полици- същност, форми, съдържание, операции. Банкови гаранции- същност, видове, условия. Банков кредит- класификация, форми, условия, документи. Банков кредит. Валутни сделки. Депозиране на парични средства. Парична политика. Инструменти на паричната политика. Паричната политика в условията на различни икономически системи. Паричният съвет и паричната политика. Паричната политика на страните от Европейския паричен съюз.

20 часа
Модул

Финанси

Теоретични основи на финансите. Държавен бюджет. Приходна система на публичните финанси. Държавни разходи. Теоретични основи на данъците. Данък върху недвижимите имоти. Данък върху наследствата. Данък върху придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин. Облагане доходите на физическите лица. Доходи от трудови правоотношения. Доходи от стопанска дейност като ЕТ. Доходи от друга стопанска дейност. Доходи от наеми. Доходи от прехвърляне на права или имущество. Доходи от други източници. Патентен данък. Авансово удържане на данъка. Подоходно облагане на юридическите лица. Мита. Акцизи. Данък добавена стойност. Неданъчни приходи.

25 часа
Модул

Икономически анализ на фирмата

Същност, предмет и задачи на икономическия анализ на фирмата. Общи и специфични методи на икономическия анализ. Ред и последователност на извършване на икономическия анализ. Информационно осигуряване на икономическия анализ. Методи на икономическия анализ. Икономически анализ на обема на стопанската дейност на фирмата. Икономически анализ на капитала на фирмата. Икономически анализ на числеността, състава и структурата на персонала. Икономически анализ на възнаграждението на персонала на фирмата. Икономически анализ на разходите на фирмата. Икономически анализ на приходите на фирмата. Икономически анализ на печалбата и рентабилността от дейността на фирмата.

45 часа
Модул

Бюджетно счетоводство

Организация на счетоводството в бюджетния сектор. Обща характеристика на бюджетния сектор. Видове бюджетни предприятия. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия. Специфични особености в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета. Характеристика на капитала в бюджетното предприятие. Счетоводно отчитане на капитала в бюджетното предприятие. Характеристика на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия. Оценката на ДМА, съгласно Закона за счетоводството. Сметки за отчитане на ДМА. Счетоводно отчитане придобиването на ДМА. Характеристика на дълготрайните нематериални активи в бюджетните предприятия. Счетоводно отчитане придобиването на ДНМ. Характеристика на материалните запаси в бюджетните предприятия. Оценка на краткотрайните материални активи. Счетоводно отчитане на материалите в бюджетните предприятия. Счетоводни сметки за отчитане на стоки. Счетоводни сметки за отчитане на продукция в бюджетните предприятия. Стопански операции за отчитане на продукцията. Характеристика на разчетните отношения в бюджетните предприятия.

60 часа

Семестър 4

Модул

Производствена практика

Обучението приключва с производствена практика, която поставя курсистите в реална работна среда. Тогава те изпълняват реални работни задания, срещат се с потенциални клиенти и подготвят практическите задания за държавния изпит по практика на професията/специалността.

170 часа
Модул

Избираема професионална подготовка

Модулът включва обучение по предмет по избор от учебния план на специалността. То го надгражда по отношение практическата насоченост на обучението.

60 часа

Преподаватели

Явор Иванов

Преподавател по "Счетоводство"

Явор завършва Университет за национално и световно стопанство като магистър по икономика, специалност Счетоводство и контрол. Притежава Удостоверение за педагогическа правоспособност и Сертификат по прилагане Система за финансово управление и контрол. Професионалните му интереси и опит са в сферата на счетоводството, корпоративните данъци, финансовия контрол, с над 15 години трудов стаж в областта. Притежава допълнителна професионална квалификация като вещо лице в направление Съдебно – счетоводна експертиза. От две години, Явор е лектор в курса по Оперативно счетоводство в „Нет Ит“.

Цветанка Семкова

Преподавател по "Счетоводство"

Завършила УНСС, специалност "Финанси"-2000г. От 2002 до 2008г. преподавател по счетоводство, финанси и други икономически дисциплини в Професионална гимназия по механоелектротехника. Лектор на проведени курсове за "Оперативен счетоводител" по Оперативни Програми на социалното министерство и курсове, организиран от НЕТ ИТ. От 2009 до 2011г.-Главен счетоводител на Многопрофилна болница за активно лечение-гр.Пирдоп. От 2011г. до момента е Счетоводител в Трансремонтстрой ЕАД, гр.София.

Росица Йорданова

Преподавател по "Счетоводство"

Главен счетоводител и Ръководител Финансов отдел с 9-годишен професионален опит в сферата на счетоводството и одита. Притежава диплома - Магистър „Счетоводство и контрол” – Икономически Университет гр. Варна”. Придобива членство към Асоциацията на сертифицираните счетоводителите във Великобритания (АССА). От 2007 г. до 2011 е преподавател в Икономически Университет гр. Варна , в катедра „Счетоводство и контрол”, от 2011 г – работи в сферата на одита, след което през 2012 година става Главен счетоводител и продължава своята кариера на тази позиция. Междувременно е водила лекции по МВА програми по счетоводни дисциплини на английски език. Участвала е в семинар, като лектор по МСС, организиран от Икономически Университет Варна, Има участия в конференции по счетоводство с теми свързани с отчитането на приходите. Участвала е в разработката на помощни материали и сборници със задачи по счетоводство. Компетенциите и са в бюджетното счетоводство, финансовото счетоводство, анализа на финансови отчети, данъчни казуси и др.

Веселина Маринова

Преподавател по "Счетоводство"

Веселина е магистър по „Счетоводство и Контрол“. В момента работи като главен счетоводител в добре развита търговска компания. Има 12 години стаж по специалността си - първо като счетоводител, а след това и като главен счетоводител във фирми, работещи в сферата на производството, търговията и транспорта. В своята практика е натрупала богат опит, който с радост споделя с бъдещите си колеги.

Лилия Петрова

Преподавател по "Счетоводство"

Лилия е магистър по специалност „Счетоводство и контрол“. Изучавала е счетоводство от 1992 година /8-ми клас/ в Търговска гимназия „Г.С. Раковски“, Варна, до завършване на магистърска степен през 2003-та в ИУ „Варна“. Работила е винаги като счетоводител в разнообразен кръг от фирми – основно в туризма, строителство, логистична дейност, нестопанска дейност, външнотърговска дейност и други. Има богат опит като помощник одитор и вътрешен одитор. Работила е като част от международни компании и работи успешно на английски и руски език. Благодарение на разнообразния си опит - от 1996-та година до днес, владее професията, както на теория, така и в "добрата счетоводна практика", а също и в разрешаване на сложни счетоводни казуси.

Записвайки се за обучението в Нет Ит, Вие ще дължите такса, която може да бъде изплащана на месечна база, на семестриална база и еднократно за целия курс. В зависимост от избраният модел на заплащане на курса, можете да ползвате отстъпки в размер до 20%.

При месечна такса

Ако изберете заплащане на месечна база, таксата Ви ще бъде в размер на 160 лв. месечно. В този случай, с първата такса ще трябва да заплатите депозит в размер на 2 месечни вноски, които ще бъдат приспаднати от последните два месеца на обучението Ви в Нет Ит.

При семестриална такса

Ако изберете вариант да заплащате за вашето обучение на семестриална база (на всеки 6 месеца), таксата Ви ще бъде в размер на 864 лв. на семестър. По този начин спестявате 10% от цената на обучението и не се изисква депозит.

Еднократна такса за целия курс

Ако изберете да заплатите наведнъж за цялото обучение ще спестите 20% от стойността му. В този случай таксата Ви ще бъде в размер на 3072 лв. еднократно.

Записване


За да се запишете за обучението е необходимо да сключите договор за избрания от вас курс, което можете да направите в един от нашите търговски офиси. За самото записване е нужно единствено личната Ви карта. Офисите по градове, в които можете да се запишете са както следва:


За град София - бул. Александър Малинов 91, ет.6, офис 601 (метростанция "Бизнес парк София")


За град Варна - ул. София 6, офис 3 (района на централна Ж.П. Гара)

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 24 месеца

Локация: София и Варна

Държавен изпит: Януари 2019

Свидетелство: Международно, признато в целия ЕС

Форма на обучение: Присъствена

100% Гарантирано качество

Ако не Ви хареса обучението на което сте се записали, ние ще Ви върнем всички платени такси. Тази възможност е валидна през първите 10 учебни часа от обучението.

Имате ли въпроси?

Записване

За да запазите едно от малкото оставащи места в избраната от вас група, свържете се с нас по телефона и ние ще ви информираме за процедурата по записване.

0 700 16 004

без допълнително таксуване

© Нет Ит ЕООД 2017 - Всички права запазени!