Професионално обучение по
"Фотография"

22.01.2017

24 месеца

на месец /
ЛВ

160

Придобиване на професионални умения и квалификация по специалност "Фотография"

Практическо обучение

Около 370 часа теория и 590 часа практика

Категория

Обучение по цяла професия

Образование и квалификация по специалност "Фотография"

Фотографията е изкуство и като всяко изкуство изисква артистичност, креативност и желание за работа. Това са човешките качества които Вие навярно вече притежавате. Освен тях обаче, ще са Ви нужни още много знания и опит, които ние ще Ви осигурим по професионален и отговорен начин.

Надписът "Професионален фотограф" на визитната Ви картичка, няма да означава, че Вие просто държите фотоапарата професионално и познавате неговото устройство и функции. Това ще означава, че Вие практикувате една от най-свободните професии на света. Ще означава, че сте видели и запечатали за вечността човешки съдби, истории и емоции, които повечето хора не познават. Ще означава, че сте посетили изумителни места по целия свят и сте заснели моменти, които едва ли някой някога ще види на живо отново. "Професионален фотограф" ще означава още, че Вие сте творец на история, който със своите фотографии изпраща послания в бъдещето.

Изберете обучението за професионални фотографи и ще имате в ръцете си машина на времето, доставяща радост и емоции на хиляди хора по света, които ще харесват и споделят красивите момента от живота, запечатани от вас.

Какви умения ще придобиете по време на обучението си в Нет Ит?

Докато следвате специалност Фотография в Нет Ит ще придобиете ключови умения по заснемане и обработка на изображения. Ще изучите подробно Цифровата фотография и социалното приложение на фотографията, жанровата фоготрафия, приложната фотография, черно-бялата фотография, работа с професионално, студийно осветление, художествената и рекламната фотография. Ще усвоите умения и по предпечатна подготовка, компютърна обработка на изображения, както и знания свързани с фотографската композиция и перспектива.

Освен специализираните предмети, в тази професия се изучават и дисциплини, които ще Ви помогнат да съживите предприемчивия дух на твореца с цел да придобиете умения за стартиране и управление на бизнес. Такива предмети са предприемачество, икономика, бизнес комуникация и мотивация и др.

За кого е подходящо обучението по специалност "Фотография"?

Този професионален курс е подходящ за хора от всички възрасти, които търсят перспективна професия, даваща шанс за започване на добре платена работа, започване на собствен бизнес или реализация на свободна практика. Професията Фотограф е подходяща и за онези от вас, които търсят начин да материализират креативността си или просто желаят да създадат професионални спомени за вас и вашето семейство. Фотографията е подходяща и за всеки човек, търсещ изумително хоби, което да споделя със своите близки и приятели.

Как протича обучението?

Обучението е разделено на 4 семестъра, като всеки един семестър завършва с изпитна сесия, по време на която се полагат изпитите по изучаваните предмети до момента. Обучението завършва с държавен изпит, съгласно утвърдените от МОН национални изпитни програми.

Изучаваните предмети по време на обучението са разделени на два вида - предмети за самоподготовка и предмети за аудиторна подготовка. Специалните предмети, по които са организирани и практически часове се преподават на място в учебния център от високо квалифицирани лектори. Теоретичните предмети, за които не се изисква практическа подготовка се изучават чрез самоподготовка и периодични консултации с лектори по определен график. Това позволява да намалим цената на обучението и то да приключи в по-кратки срокове.

Кариерни възможности след курса

Като професионален фотограф, разполагате с наистина огромен избор за професионална реализация. Бихте могли лесно да започнете работа към рекламни и модни агенции, студиа, модни брандове и др. Най-често обаче, фотографите се рализират на свободна практика, като заснемат събития или подготвят изображения за фирмени каталози. Дълбокото навлизане на социалните мрежи, налага нужда пред бизнеса да разполага с все по-голям обем качествени изображения, които да подтикват последователите им към действие.

Освен всичко това, продажбата на сток фотографии би могло да се превърне в сериозен бизнес за всеки амбициозен фотограф. Възможността за осигуряване на пасивен доход по този начин е напълно реална и осъществима, още повече, че подготовката на снимки за сайтовете, които ги продават би могла да се осъществява успередно с другите Ви ангажименти.

График на групите

Група:
Град:
Начало:
Дни на провеждане:
Размер на групата:

# 1

София

22.01.2017

Неделя от 10:00 до 17:00

28 курсиста

# 2

Варна

07.02.2017

Вторник и четвъртък 18:30 до 21:30

21 курсиста

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА КУРСА
(местата намаляват)

Семестър 1

Модул

Предпечатна подготовка и издателски системи

Елементи на изданието. Работа с изображения. Подготовка за печат. Служебни елементи и ПС файл. Работа в RGB и CMYK цветови профили. Предпечат на книга. Предпечат на списание. Предпечат на рекламни печатни издания.

60 часа
Модул

Професионално студийно осветление

Основи на изкуственото осветление. Постоянно и импулсно осветлетние. Осветителни тела и аксесоари. Фонове, екрани, предметна маса. Новости в професионалното студийно осветление.

44 часа
Модул

Аналогова фотографска техника и технология

Фотоапарати. Обективи. Светкавици. Спомагателно оборудване. Филтри и макролещи. Видове светломери и работа с тях. Основи на сенситометрията. Основни принципи и изисквания за работа с аналогова техника

44 часа
Модул

Фотографска композиция и перспектива

Видове композиция в изобразителното изкуство. Видове композиция във фотографията. Композиция при черно-бяла фотография. Цветна фотографска композиция. Тонална перспектива. Линейна перспектива. Въздушна перспектива. Композиция на фотографската серия.

44 часа
Модул

Въведение във визуалните изкуства

Теоретични основи на цветознанието. Физически основи на цвета. Цвят и светлина. Източници на светлина- естествени и изкуствени. Системна класификация на цветовете. Око и механизъм на зрение. Основни зрителски характеристики. Цветно зрение при птици, насекоми и риби. Смесване на цветовете. Основни закономерности на възприемането на цвета. История на науката за цвета. Древния свят-примитиви, общества, митология.

44 часа
Модул

Здравословни и безопасни условия на труд

Държавна политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, международни фактори, история. Основни принципи на държавната политика по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Нормативна уредба. Управление на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на здравето и безопасността при работа

8 часа
Модул

Информационни технологии

Определение, цел, изисквания, основни принципи и основни компоненти на информационните технологии. Въведение в базови информационни технологии Компютърни технологии Мрежови технологии Grid технологии Въведение в приложните информационни технологии. Корпоративни технологии Интернет технологии Други приложни ИТ Въведение в съпътващите информационни технологии Инструментален софтуер. CASE средства Елементна база

20 часа
Модул

Икономика

История на икономическата наука. Основи. Раздели и направления в икономиката. Микроикономика. Макроикономика. Икономика на човешките ресурси. Икономическа социология. Икономика на индустрията. Бизнес икономика.

10 часа

Семестър 2

Модул

Цифрова фотографска техника и технология

Фотоапарати. Обективи. Светкавици. Памет. Филтри и макролещи.

50 часа
Модул

Жанрова фотография

Портретна фотография. Пейзажна фотография. Натюрморт. Репортажна фотография.

50 часа
Модул

Приложна фотография

Предметна фотография. Архитектурна фотография. Сценична фотография. Научна фотография. Спортна фотография.

70 часа
Модул

Трудовоправно законодателство

Предмет, обхват и значение на трудовото право. Източници на трудовото право. Трудовоправни норми. Основни принципи на трудовото право. Трудово правоотношение. Индивидуални трудови правоотношения. Основания за възникване. Трудов договор. Избор. Конкурс. Работно време, почивки и отпуски. Трудова дисциплина. Трудово възнаграждение. Недействителност на основанието за възникване на трудово правоотношение. Измененение на трудовото правоотношение. Изменение на мястото на работа.

10 часа
Модул

Бизнес комуникации и мотивация

Същност на комуникациите. Елементи на бизнес комуникациите. Органицации и принципи на комуникацията. Комуникации. Ораторско майсторство. Невербална комуникации. Вербална комуникация. Мотивация. Бизнес комуникации в офиса. Бизнес комуникации на организацията и комуникацията в нея. Бизнес етикет. Правила и норми за етикет при бизенс контакти. Комуникационна етика. Новаторство, въображение, риск и особености на личността.

8 часа
Модул

Английски език-начално ниво

Съществително име – род, число. Членуване. Прилагателно име. Степенуване на прилагателното. Местоимения. Видове и употреба. Наречие. Степенуване на наречията Числително име – бройни и редни. Предлози. Употреба. Глагол. Видове глаголи (правилни и неправилни). Преходност и непреходност на глагола. Прости глаголни времена. Перфектни времена. Перфектни продължителни времена. Спомагателни глаголи. Модални глаголи. Страдателен залог. Условни изречения. Нелични форми на глагола (инфинитив, герундий, причастие) – форми и употреба. Пряка и непряка реч. Видове изречения – прости, съставни и сложни. Видове подчинени изречения. Съюзи и свързващи думи (connectors). Словоред. Подготовка за тест

24 часа

Семестър 3

Модул

Предприемачество

Понятие за предприемачество. Развитие. Основни характеристики на предприемачеството. Мотивация за предприемачество. Поняте за бизнес идея. Предприемачество и обществена среда, социална мобилност, корпоративна култура. Фирмата в пазарно-икономическата среда. Предприемаческа насоченост. Значение на малките и средни фирми. Предприемачески процес. Предприемачески анализ – методи. Предприемачески прозорец. Предприемачески стратегии. Предприемачески план. Допускани грешки в създаването, организирането и управлението на малкия бизнес. Предприемаческа етика и култура. Стартиране на собствен бизнес. Европейска харта за малкия бизнес. Регистриране на фирма. Лицензионни, разрешителни и регистрационни режими за специфични видове стопански дейности.

45 часа
Модул

Черно-бяла фотография

Материали за черно-бяла фотография. Негативна обработка на фотоматериалите. Позитивна обработка на фотоматериалите. Крайна обработка на фотографското копие.

50 часа
Модул

Художествена фотография.

Изобразително решение на темата. Смислов и изобразителен център. Принципи на запълване на фотографската плоскост. Ритъм във фотографията. Повторението във фотографската композиция. Фокус и дефокус. Пространственост на кадъра. Динамиката във фотографското изображение. „Нисък и висок ключ” във фотографията. Особености на цветната фотография. Построяване на цветния кадър. Цвят и работа с цветове. Видове естествено осветление. Цветен контраст и дисонанс. Фотографски техники. Българските „майстори” на художествената фотография. Портфолио и фотографска изложба.

45 часа
Модул

Рекламна фотография

Въведение. Подготовка на проекта за изпълнение на рекламната задача. Избор на илюстрация. Намиране на подходящия фотограф. Подготвяне на портфолио. Избор между снимки в студио и снимки на открито. Реализиране на снимките – сформиране на екип. Натюрмортът в рекламната фотография. Снимане на каталози, обложки на книги, касети, компакт дискове, ДВД. Снимки за списания, брошури, дипляни. Рекламни снимки на храна и вино. Снимане на питиета. Проблеми при снимането на хранити и напитки. Студийни снимки за готварски книги. Рекламни снимки на сгради и машини. Рекламни снимки на архитектурни обекти. Рекламни снимки на интериор. Реклама на големи машини и леки коли. Рекламни снимки с участието на човешки фигури и модели. Портретът в рекламната фотография. Децата в рекламата. Голото тяло в рекламната фотография. Снимки за рекламни календари. Модна фотография. Репортажът и градският пейзаж в рекламата. Рекламни снимки за туристически агенции. Спортът в рекламната фотография. Фотокамери, обективи и осветителна техника. Манипулиране на имиджа. Алтернативни тонове и цветове в рекламните снимки. Манипулиране на крайната снимка преди отпечатването. Електронна обработка на изображението – примери.

50 часа
Модул

Компютърна обработка на фотоизображение

Запознаване и основните понятия и инструменти, ползвани в растерната програма Adobe Photoshop. Селекции, маски, канали. Фоторетуширане. Фотоколажи. Филтри и специални ефекти

70 часа

Семестър 4

Модул

Социално приложение на фотографията

Официален и служебен портрет. Битова фотография. Журналистическа фотография. Авторско право във фотографията.

60 часа
Модул

Производствена практика

Обучението приключва с производствена практика, която поставя курсистите в реална работна среда. Тогава те изпълняват реални работни задания, срещат се с потенциални клиенти и подготвят практическите задания за държавния изпит по практика на професията/специалността.

190 часа
Модул

Избираема професионална подготовка

Модулът включва обучение по предмет по избор от учебния план на специалността. То го надгражда по отношение практическата насоченост на обучението.

60 часа

Преподаватели

Ярослав Ячев

Преподавател по "Фотография"

Завършил е Факултета по операторско майсторство на ВГИК - Москва. От 1976 до 1991 работи като оператор в СИФ “Бояна”, а след това е на свободна практика. Зад гърба си има над 180 заглавия във всички жанрове. От 1997г. досега е бил оператор на паралелен екип и оператор на камера в 25 американски и канадски игрални филма. Снимал е над 60 ТV предавания. Има награди на фестивали в Пловдив, Бърно, Есен, София, Бадахос, Благоевград, Москва, Балчик, Попово, Варна, Съчуан, Ялта, Оренбург, Каменец-Подолск, Банско и др. за игрално, документално, научно-популярно, анимационно кино и за видеоклип.

Красимир Делчев

Преподавател по "Фотография"

Красимир работи като фоторепортер към агенция БГНЕС. Удостоен е със званието фотограф-художник и има участия в много общи национални и международни изложби, както и над 20 самостоятелни изложби, 10 от тях в чужбина – Унгария, Швейцария, Белгия, Германия, Чехия, Русия.

Балин Балев

Преподавател по "Фотография"

Балин се занимава с фотография професионално от над 6 години. Снимал е събития от всякакъв тип, както и 90% от познатите жанрове във фотографията - продуктова, спортна, модна, актова, репортажна и др. Мениджър е на студио Протей. Реализирал е самостоятелна фотоизложба, и има редица изяви на международни FIAP фотосалони в България, Италия, Сърбия и Полша.

Христин Славков

Преподавател по "Фотография"

Христин е завършил НБУ специалност "Рекламна и художествена фотография". През 2005 защитава бакалавърска теза на тема: Основни принципи в цифровата фотография. Притежава професионална квалификация - фотограф художник. През по-голямата част от деня е в своето фото студио, търсейки нови неоткрити територии в областта на фотографията.

Пенко Пенков

Преподавател по "Фотография"

Магистър по ИТ с многогодишна практика в дизайна на вестници, списания, учебници, книги и всякакви принт форми. Работил за редица издателски къщи и рекламни компании както в България, така и зад граница, сред които Yellow Pages, списанията АКЪЛчета, T-BOX, InPulz, Software & Hardware и дузина вестници. В момента е дизайнер на учебници и учебна литература от 4. до 12. клас. Участвал и отличаван в редица конкурси по фотография и дизайн.

Записвайки се за обучението в Нет Ит, Вие ще дължите такса, която може да бъде изплащана на месечна база, на семестриална база и еднократно за целия курс. В зависимост от избраният модел на заплащане на курса, можете да ползвате отстъпки в размер до 20%.

При месечна такса

Ако изберете заплащане на месечна база, таксата Ви ще бъде в размер на 160 лв. месечно. В този случай, с първата такса ще трябва да заплатите депозит в размер на 2 месечни вноски, които ще бъдат приспаднати от последните два месеца на обучението Ви в Нет Ит.

При семестриална такса

Ако изберете вариант да заплащате за вашето обучение на семестриална база (на всеки 6 месеца), таксата Ви ще бъде в размер на 864 лв. на семестър. По този начин спестявате 10% от цената на обучението и не се изисква депозит.

Еднократна такса за целия курс

Ако изберете да заплатите наведнъж за цялото обучение ще спестите 20% от стойността му. В този случай таксата Ви ще бъде в размер на 3072 лв. еднократно.

Записване


За да се запишете за обучението е необходимо да сключите договор за избрания от вас курс, което можете да направите в един от нашите търговски офиси. За самото записване е нужно единствено личната Ви карта. Офисите по градове, в които можете да се запишете са както следва:


За град София - бул. Александър Малинов 91, ет.6, офис 601 (метростанция "Бизнес парк София")


За град Варна - ул. София 6, офис 3 (района на централна Ж.П. Гара)

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 24 месеца

Локация: София и Варна

Държавен изпит: Януари 2019

Свидетелство: Международно, признато в целия ЕС

Форма на обучение: Присъствена

100% Гарантирано качество

Ако не Ви хареса обучението на което сте се записали, ние ще Ви върнем всички платени такси. Тази възможност е валидна през първите 10 учебни часа от обучението.

Имате ли въпроси?

Записване

За да запазите едно от малкото оставащи места в избраната от вас група, свържете се с нас по телефона и ние ще ви информираме за процедурата по записване.

0 700 16 004

без допълнително таксуване

© Нет Ит ЕООД 2017 - Всички права запазени!