Професионално обучение по
"Бизнес администрация"

21.01.2017

24 месеца

на месец /
ЛВ

160

Придобиване на професионални умения и квалфикация по специалност "Бизнес администрация"

Практическо обучение

Около 420 часа теория и 540 часа практика

Категория

Обучение по цяла професия

Образование и квалификация по специалност "Бизнес администрация"

Свидетелството за професионална квалификация по специалност "Бизнес администрация" е доказателство, че притежавате ключови за всяка една частна фирма умения. Административните длъжности в бизнес организациите са едни от най-перспективните и добре платени позиции на които можете да започнете работа изключително бързо. Те са шанс за широк кръг от хора да стартират перспективна кариера в добре развиваща се компания. За съжаление конкуренцията за тези позиции често е висока, което създава като изискване пред кандидатите да умеят да докажат на работодателя техния професионализъм и добро познаване на процесите в една компания. Точно с тази цел е създадено и обучението ни по специалност "Бизнес администрация". Чрез този професионален курс на обучение, ще придобиете ключови познания и умения, които ще подобрят значително шансовете Ви за по-лесно и по-бързо назначаване на желаната длъжност.

Това обучение ще изстреля кариерата Ви във възходяща посока благодарение на професионалните Ви умения при обслужването на клиентите, воденето на преговори с партньори, подбора и управлението на персонал. Този курс съдържа в себе си всичко необходимо, което един професионалист трябва да знае и умее. То ще Ви научи да убеждавате добре клиентите и партньорите на работодателя, да общувате професионално и на високо ниво, да презентирате добре бизнеса, да имате предприемачески дух и да вземате важни решения бързо и самоуверено.

Какви умения ще придобиете по време на обучението си в Нет Ит?

Уменията, които ще придобиете по време на курса ще бъдат вашия капитал за активно участие в управлението на който и да е бизнес в страната и чужбина. Всеки курсисти преминал успешно обучението по бизнес администрация ще може самостоятелно да ръководи екипи или да участва в тях, да участва успешно в преговори, да убеждава партньори на фирмата работодател, да подбира персонал за дружеството и други.

Курсистите също така ще се обучат как самостоятелно да прилагат принципите на счетоводната отчетност, как документално да назначават и освобождават персонал, да прилага изискванията на финансовия и данъчния контрол.

Нашите обучаващи се ще се запознаят детайлно с правилата на международната търговия, финансите, статистиката, икономика в предприятието, управлението на човешкия ресурс, фирмената култура, маркетинга.

За кого е подходящо?

Това обучение е подходящо за хора от всички възрасти търсещи възможност за успешна реализация в корпоративния свят на новото време. Знанията и уменията придобити по време на този професионален курс ще дадат самоувереност както на лица заемащи управленски позиции, така и на хора работещи на по-ниско, административно ниво. Курсът е организиран, така че да подготви професионалисти, заемащи длъжности като офис мениджър, офис асистенти, рецепционисти, лични асистенти, HR специалисти, специалисти по обслужване на клиенти, маркетинг специалисти, специалисти по бизнес развитие, служители на средно управленско ниво, ръководители на екипи, ръководители на проекти и много други.

Как протича обучението?

Обучението е разделено на 4 семестъра, като всеки един семестър завършва с изпитна сесия, по време на която се полагат изпитите по изучаваните предмети до момента. Обучението завършва с държавен изпит, съгласно утвърдените от МОН национални изпитни програми.

Изучаваните предмети по време на обучението са разделени на два вида - предмети за самоподготовка и предмети за аудиторна подготовка. Специалните предмети, по които са организирани и практически часове се преподават на място в учебния център от високо квалифицирани лектори. Теоретичните предмети, като Предприемачество, които са по-скоро теоретични се изучават чрез самоподготовка. Това позволява да намалим цената на обучението и то да приключи в по-кратки срокове.

Кариерни възможности след курса

Според проучване проведено от Нет Ит, кадри заемащи административни длъжност, получават месечни брутни възнаграждения в порядъка между 650 лв. и 2000 лв. Заплатите варират в зависимост от това в кой град се намира дружеството работодател, поеманите отговорности, размера на компанията и др. Броя свободни места за административни длъжности за значителен брой.

График на групите

Група:
Град:
Начало:
Дни на провеждане:
Размер на групата:

# 1

София

21.01.2017

Събота от 10:00 до 14:00

29 курсиста

# 2

Варна

06.02.2017

Понеделник и сряда от 18:30 до 21:40

19 курсиста

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА КУРСА
(местата намаляват)

Семестър 1

Модул

Здравословни и безопасни условия на труд

Държавна политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, международни фактори, история. Основни принципи на държавната политика по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Нормативна уредба. Управление на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на здравето и безопасността при работа

8 часа
Модул

Информационни технологии

Определение, цел, изисквания, основни принципи и основни компоненти на информационните технологии. Въведение в базови информационни технологии. Компютърни технологии. Мрежови технологии. Grid технологии. Въведение в приложните информационни технологии. Корпоративни технологии. Интернет технологии. Други приложни ИТ. Въведение в съпътващите информационни технологии. Инструментален софтуер. CASE средства. Елементна база.

20 часа
Модул

Обща теория на пазарното стопанство

Въведение в икономиката. Определяне на понятието икономика. Предмет, функции и методи на икономическата наука. Основни икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор. Основни икономически концепции. Оскъдност и потребности. Необходимост от избор. Модели на организация на обществено стопанство. Основни икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор. Пазар и пазарни механизми. Пазар и пазарни фактори. Размяна на стоки и услуги. Пари и техните функции. Търсене и предлагане. Механизъм на пазарното равновесие. Пазарни структури. Конкуренция. Измерители в икономиката. Модели в икономиката. Брутен национален продукт. Колебания в икономиката. Държавата и публичните блага. Пазарни дефекти. Регулираща роля на държавата. Данъчна система и разходна политика на държавата. Парично – кредитна политика. Регулиране на социалните конфликти. Международна търговия и интеграционни общности. Предпоставки за възникване на международната търговия. Особености и тенденции на международната търговия. Търговски бариери. Европейският съюз – модел на икономическа интеграция.

30 часа
Модул

Обща теория на счетоводната отчетност

Счетоводството като информационен процес. Управлението на стопанската дейност на предприятието и счетоводната отчетност. Функции на счетоводството. Задоволяване на информационни потребности за имущественото и финансовото състояние на предприятието и необходимостта от изготвянето на финансови отчети. Финансово и управленско счетоводство. Нормативна уредба на счетоводството. Счетоводни принципи. Документиране на стопанската операция. Видове документи. Реквизити на документите. Цел и метод на счетоводството. Предмет и обекти на счетоводството. Предприятието като съвкупност от активи и техните източници (капитал и пасиви). Същност на активите. Класификация на активите в предприятието. Същност на източниците. Класификация на капитала и пасивите на предприятието. Структура и съдържание на счетоводния баланс. Стопанска операция. Ефекти на стопанската операция. Двустранно и едностранно счетоводство. Стопанска операция. Изменение на активите и източниците при извършване на стопанска операция. Отразяване на ефектите на стопанската операция в счетоводния баланс. Същност на приходите и разходите. Отразяване на приходите и разходите в счетоводния баланс. Управление на ефективността на стопанската дейност и необходимост от изготвяне на отчет за приходите и разходите. Структура и съдържание на ОПР. Основни правила на отразяване на приходите и разходите в отчета за приходите и разходите. Същност на паричните средства.

60 часа
Модул

Счетоводство на фирмата

Счетоводството в системата на икономическата информация. Счетоводен баланс. Счетоводни сметки и двойно записване. Текущо счетоводно отчитане. Обобщаване на данните от текущата отчетност. Оценката и калкулацията като способ на счетоводната отчетност. Счетоводни документи и документиране на стопанските операции. Инвентаризация. Счетоводни регистри и счетоводни форми. Счетоводни грешки и способи за отстраняването им. Отчитане на капиталите. Отчитане на дълготрайни /нетекущи/ материални активи. Отчитане на краткотрайните /текущи/ активи Отчитане на разчетите Отчитане на паричните средства и на краткосрочните финансови активи. Отчитане на разходите.Отчитане на приходите.

60 часа
Модул

Финанси

Теоретични основи на финансите. Държавен бюджет. Приходна система на публичните финанси. Държавни разходи. Теоретични основи на данъците. Данък върху недвижимите имоти. Данък върху наследствата. Данък върху придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин. Облагане доходите на физическите лица . Доходи от трудови правоотношения. Доходи от стопанска дейност като ЕТ. Доходи от друга стопанска дейност. Доходи от наеми. Доходи от прехвърляне на права или имущество. Доходи от други източници. Патентен данък. Авансово удържане на данъка. Подоходно облагане на юридическите лица. Мита. Акцизи. Данък добавена стойност. Неданъчни приходи.

20 часа
Модул

Обща теория на статистиката

Единични и масови явления. Информация. Статистически единици, статистическа съвкупност, статистически признаци. Скали за измерване. Статистическо разпределение. Статистическа структура. Обобщаващи числови характеристики. Статистическо изследване – статистическо наблюдение, статистическо групиране. Статистически редове, статистически таблици, статистически графически изображения. Средни величини. Относителни величини. Единични индекси. Множествени индекси. Статистическо разсейване. Симетрия, асиметрия и ексцес. Извадково статистическо изследване. Статистическо изследване на развитие. Измерване трайната тенденция на развитие.

30 часа
Модул

Мениджмънт на човешките ресурси

Същност и съдържание на мениджмънта на човешките ресурси. Поведение на индивида в организацията. Планиране на човешките ресурси. Формиране на подходящи човешки ресурси. Същност на управленската дейност „Подбор на персонала”. Обучение на човешките ресурси.Оценяване и награждаване на хората. Възлагане на задачи и делегиране на отговорности. Как да мотивираме хората. Управляване на конфликти. Създаване на атмосфера на лидерство. Фирмена култура – същност, обект, обхват. Ритуали и церемонии във фирмата. Организиране. Пъблик рилейшънс. Говорител на институция. Имиджмейкърство. Субкултура – организационна субкултура, частен живот, свободно време. Мисия на фирмата, мисия на всеки член от колектива на фирмата.

30 часа

Семестър 2

Модул

Предприемачество

Понятие за предприемачество. Развитие. Основни характеристики на предприемачеството. Мотивация за предприемачество. Поняте за бизнес идея. Предприемачество и обществена среда, социална мобилност, корпоративна култура. Фирмата в пазарно-икономическата среда. Предприемаческа насоченост. Значение на малките и средни фирми. Предприемачески процес. Предприемачески анализ – методи. Предприемачески прозорец. Предприемачески стратегии. Предприемачески план. Допускани грешки в създаването, организирането и управлението на малкия бизнес. Предприемаческа етика и култура. Стартиране на собствен бизнес. Европейска харта за малкия бизнес. Регистриране на фирма. Лицензионни, разрешителни и регистрационни режими за специфични видове стопански.

30 часа
Модул

Трудово-правно законодателство

Предмет, обхват и значение на трудовото право. Източници на трудовото право. Трудовоправни норми. Основни принципи на трудовото право. Трудово правоотношение. Индивидуални трудови правоотношения. Основания за възникване. Трудов договор. Избор. Конкурс. Работно време, почивки и отпуски. Трудова дисциплина. Трудово възнаграждение. Недействителност на основанието за възникване на трудово правоотношение. Измененение на трудовото правоотношение. Изменение на мястото на работа. Специална закрила на труда. Трудова книжка и трудов стаж.

10 часа
Модул

Бизнес-комуникации и мотивация

Същност на комуникациите. Елементи на бизнес комуникациите. Органицации и принципи на комуникацията. Комуникации. Ораторско майсторство. Невербална комуникации. Вербална комуникация. Мотивация. Бизнес комуникации в офиса. Бизнес комуникации на организацията и комуникацията в нея. Бизнес етикет. Правила и норми за етикет при бизенс контакти. Комуникационна етика. Новаторство, въображение, риск и особености на личността.

20 часа
Модул

Английски език начално ниво

Съществително име – род, число. Членуване. Прилагателно име. Степенуване на прилагателното. Местоимения. Видове и употреба. Наречие. Степенуване на наречията Числително име – бройни и редни. Предлози. Употреба. Глагол. Видове глаголи (правилни и неправилни). Преходност и непреходност на глагола. Прости глаголни времена. Перфектни времена. Перфектни продължителни времена. Спомагателни глаголи. Модални глаголи. Страдателен залог. Условни изречения. Нелични форми на глагола (инфинитив, герундий, причастие) – форми и употреба. Пряка и непряка реч. Видове изречения – прости, съставни и сложни. Видове подчинени изречения. Съюзи и свързващи думи (connectors). Словоред. Подготовка за тест.

24 часа
Модул

Работа с електронни таблици Ексел

Последователност на работата с електронните таблици. Интерфейс на програмите за създаване на електронните таблици. Място на ел. таблици при администрацията на компютърни мрежи. Инсталиране на електронните таблици. Дефиниране на параметрите на файл в електронните таблици. Основни формати. Конвентиране на ел. таблици от една в друга програма. Редове, колони, клетки и операциите над тях. Форматиране на клетки. Програмен ред. Формули, оператори, функции. Видове данни в ел. таблици и тяхното задаване. Оператори за основните математически действия. Оператори за извършване на статистическа обработка. Оператори за извършване на счетоводна дейност, обработка. Графично оформление на електронните таблици. Задаване на защита н а данните в електронни таблици. Промяна в иконните редове и създаване на "бързи клавиши". Настройки под MS Excel. Принципи на отпечатване на електронните таблици. Дефиниране на област за отпечатване. Дефиниране на повтарящи се редове и колони при отпечатване. Отпечатване на документи. Дефиниране на целеви принтер. Отпечатване на файл. Създаване на графики в електронните таблици. Промяна във форматирането на графиката след създаването й. Сортиране на данни в таблици. Основни положения при използването на електронните таблици в счетоводната дейност. Последователност при програмиране на електронни таблици за счетоводната дейност. Оператори и функции за създаване на електронни таблици за счетоводна дейност. Методи за сортиране в електронните таблици. Алгоритъм за търсене на данни в електронни таблици. Сортиране и търсене по определени критерии. Работа с електронни таблици в мрежа. Задаване на права на достъп до електронните таблици. Използване на електронните таблици в бази от данни. Приложение на макросите в електронните таблици. Основни принципи на програмирането на макроси. Команди при програмирането на макроси. Тестване на макроси.

50 часа
Модул

Фирмена култура

Въведение в науката за фирмената култура. Елементи на фирмената култура. Управление на културата. Пъблик рилейшънс, имидж.

43 часа
Модул

Мениджмънт на предприятието

Същност и видове концепции за управление. Стил на управление. Управленски процес. Принципи, методи и технология на управлението. Същност, значение и основни функции на фирмения мениджмънт. Управленско решение - същност и видове. Проблемна ситуация. Етапи и методи за вземане на управленско решение. Същност и видове планиране. Прогнозиране, анализ, методи за анализ. Целеполагане - същност и класификация на целите. Същност и видове фирмени стратегии. Разработване на стратегически план. Същност и значение на организационна структура на управлението. Класификация на организационните структури. Предимства и недостатъци на основните видове организационни структури. Същност на ръководната дейност.

30 часа

Семестър 3

Модул

Управление на персонала

Същността на управлението на човешките ресурси. Създаване на фирмена система за управление на човешките ресурси. Длъжност и как тя може да се определи. Проектиране на длъжностите. Потребности от човешки ресурси. Вътрешноорганизационни повишения, понижения и премествания. Потребности от човешки ресурси. Националната класификация на професиите и длъжностите и как тя се използва. Как се прилага класификатора на длъжностите в администрацията. Етапи на подбора на кандидати за работа в предприятието. Организация на работното време и почивките. Сменни режими на труд и почивка. Етапи на обучението на персонала. Предназначение на трудовите стандарти. Система от трудови стандарти. Методи на нормиране на труда. Същност на работната заплата. Разходи на предприятието за човешки ресурси. Система за осигуряване при трудова злополука и професионална болест. Фондове на държавното обществено осигуряване. Същност на здравословните и безопасни условия на труд, нормативната уредба. Мотивация за труд.

30 часа
Модул

Икономически анализ на фирмата

Същност, предмет и задачи на икономическия анализ на фирмата. Общи и специфични методи на икономическия анализ. Ред и последователност на извършване на икономическия анализ. Информационно осигуряване на икономическия анализ. Методи на икономическия анализ. Икономически анализ на обема на стопанската дейност на фирмата. Икономически анализ на капитала на фирмата. Икономически анализ на числеността, състава и структурата на персонала. Икономически анализ на възнаграждението на персонала на фирмата. Икономически анализ на разходите на фирмата. Икономически анализ на приходите на фирмата. Икономически анализ на печалбата и рентабилността от дейността на фирмата.

55 часа
Модул

Управление на проекти

Целеполагане. Планиране. Организиране. Контролиране. Регулиране

50 часа
Модул

Организация и функциониране на държавната и общинска администрация

Въведение в публичната администрация. Нормативна основа на публичната администрация. Субекти на административното право. Характеристика и функции на публичната администрация. Структура на публичната администрация. Правителство.Местно административно управление и административно-териториално устройство на Република България. Държавна служба и държавни служители. Публичната администрация като организационна теория. Процес на вземане на решения в публичната администрация. Административна етика . Контрол върху и в публичната администрация. Административна реформа и тенденции в развитието на администрацията.

40 часа
Модул

Бизнес етика

Основи на етиката – етическо понятие. Етическо понятие за морал. Човекът като уникална морална личност. Моралът – ценности и норми. Етиката като наука – категории на етиката.Социално-психологически основи на Бизнес етиката. Социално-психологическа характеристика на личността.Личност и социална среда за формиране на личността.Личност и социални взаимоотношения. Реализиране на личността в професионалната дейност. Мотивация на дейността и поведението . Същност, изграждане и поддържане на мотивите. Мотивация и социални постижения. Морални конфликти. Различия, проблеми, конфликти, дилеми (казуси). Емоционални права на личността и тяхната защита (казуси). Изследване на стратегии на поведение в конфликтни ситуации. Преодоляване на безпокойството, стреса и умората. Феноменът бърнаут. Комуникативни качества и умения необходими за оптимално общуване. Етиката в бизнеса – етични стандарти в деловото общуване. Социалнопсихологически климат и професионална реализация на личността. Професионална етика и култура. Авторитет и личност. Лидерство и ръководство. Стилове ръковоство. Едноминутният мениджър. Личност и професия – нравствено-етични проблеми. Формиране на нравствени качества. Основа на културно поведение. Взаимовръзка между личност и професия. Служебен етикет. Етико-естетически особености на професионалните отношения. Доверително междуличностно общуване. Ролево и делово общуване. Етично уреждане на жалби. Тайните на деловото общуване (тест).

30 часа

Семестър 4

Модул

Производствена практика

Обучението приключва с производствена практика, която поставя курсистите в реална работна среда.Тогава те изпълняват реални работни задания, срещат се с потенциални клиенти и подготвят практическите задания за държавния изпит по практика на професията/специалността.

200 часа
Модул

Избираема професионална подготовка

Модулът включва обучение по предмет по избор от учебния план на специалността. То го надгражда по отношение практическата насоченост на обучението .

60 часа
Финал

Държавен изпит

Явяване на държавен изпит за придобиване на свидетелство за професионална подготовка съгласно процедурите на МОН.

Записвайки се за обучението в Нет Ит, Вие ще дължите такса, която може да бъде изплащана на месечна база, на семестриална база и еднократно за целия курс. В зависимост от избраният модел на заплащане на курса, можете да ползвате отстъпки в размер до 20%.

При месечна такса

Ако изберете заплащане на месечна база, таксата Ви ще бъде в размер на 160 лв. месечно. В този случай, с първата такса ще трябва да заплатите депозит в размер на 2 месечни вноски, които ще бъдат приспаднати от последните два месеца на обучението Ви в Нет Ит.

При семестриална такса

Ако изберете вариант да заплащате за вашето обучение на семестриална база (на всеки 6 месеца), таксата Ви ще бъде в размер на 864 лв. на семестър. По този начин спестявате 10% от цената на обучението и не се изисква депозит.

Еднократна такса за целия курс

Ако изберете да заплатите наведнъж за цялото обучение ще спестите 20% от стойността му. В този случай таксата Ви ще бъде в размер на 3072 лв. еднократно.

Записване


За да се запишете за обучението е необходимо да сключите договор за избрания от вас курс, което можете да направите в един от нашите търговски офиси. За самото записване е нужно единствено личната Ви карта. Офисите по градове, в които можете да се запишете са както следва:


За град София - бул. Александър Малинов 91, ет.6, офис 601 (метростанция "Бизнес парк София")


За град Варна - ул. София 6, офис 3 (района на централна Ж.П. Гара)

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 24 месеца

Локация: София и Варна

Държавен изпит: Януари 2019

Свидетелство: Международно, признато в целия ЕС

Форма на обучение: Присъствена

100% Гарантирано качество

Ако не Ви хареса обучението на което сте се записали, ние ще Ви върнем всички платени такси. Тази възможност е валидна през първите 10 учебни часа от обучението.

Имате ли въпроси?

Записване

За да запазите едно от малкото оставащи места в избраната от вас група, свържете се с нас по телефона и ние ще ви информираме за процедурата по записване.

0 700 16 004

без допълнително таксуване

© Нет Ит ЕООД 2017 - Всички права запазени!